Nasza historia

Poprzednia wersja strony:

70 lat LVI LO:

Nasza codzienność

Nasz kanał YouTube


Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 3
W sumie: 243262

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

               „Tylko ofiarowanie siebie inny nadaje sens naszemu życiu”

                                                                                          (Witold Pilecki)

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Podstawa prawna funkcjonowania wolontariatu:

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 900),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 9.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.

2) Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia, nauczyciela, pracownika niepedagogicznego LVI Liceum Ogólnokształcacego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło Wolontariatu  jest skierowane do całej społeczności szkoły,  ludzi którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.   Jest wspólnotą całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

I. Postanowienia ogólne

Szkolne Koło Wolontariatu  działające w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

1. Koło jest organizacją działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora  Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.

4. Członkami Koła może być każda osoba związana ze szkołą, która respektuje zasady Koła.

5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

6. Szkolne Koło Wolontariatu działa ściśle z Samorządem Uczniowskim.

II. Cele  działania

1. Angażowanie  do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2. Rozwijanie  postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

3. Aktywizowanie do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym   i akcyjnym.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka  i włączanie się w ich rozwiązywanie.

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

III. Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 • spotkania, szkolenia, gazetki , stronę internetową, itp.,
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 • imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła,
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych  i wychowawczych itp.,
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

IV. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji

i inicjatyw.

2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne

w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Koła.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.

5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

7. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.

V. Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 • realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
 • systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,
 • jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 • szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
 • z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
 • szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
 • dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
 • działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,
 • wolontariusze który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwałę na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie szkoły, itp.,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
 • wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie cyklu kształcenia.

2. Wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w działaniach  wolontariackich,  otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

VII. Organizacja

1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo kontrolnemu.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.

3. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:

a) planowanie kierunków działań,

b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,

c) wspieranie wolontariuszy w działaniach,

d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

e) inspirowanie członków do podejmowania działań,

f) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

g) stały kontakt z Dyrekcją szkoły.

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.

2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.

Stare klucze dla „Budzika „

 

  Stare klucze, kłódki i inne metalowe drobiazgi można przynosić do biblioteki szkolnej.

Zapraszamy do udziału w akcji.

 

Oddziały gimnazjalne

Strona internetowa Gimnazjum [link]
Na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. do LVI LO
im. L. Kruczkowskiego zostały włączone wygaszane oddziały Gimnazjum nr 132
z Oddziałami Integracyjnymi.

ZWIERCIADŁA

więcej informacji [link]